[1]
İnci Kahyaoğlu, N. Yılmaz, S. Kahyaoğlu, A. Türkkanı, M. N. Çiçek, and L. Mollamahmutoğlu, “Effect of Basal Testosterone and Dehydroepiandrosterone Sulphate Levels on in Vitro Fertilization Outcome in Normoresponders”, Gynecol Obstet Reprod Med, vol. 19, no. 3, pp. 171–175, Dec. 2013.